Klauzula informacyjna

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:
dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Polub te stronę” lub „Udostępnij” lub
opublikowały swój komentarz, udostępniły go lub kliknęły ikonę „Lubię to”, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.
udostępniły na swoim profilu którykolwiek z materiałów zamieszczonych na fanpage’u Afroloki Sp. z o.o.,
wysłały wiadomość prywatną do Afroloki Sp. z o.o. poprzez funkcję „Wyślij wiadomość” dostępną na fanpage’u Afroloki Sp. z o.o.

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Afroloki Sp. z o.o. ul. Majora Hubala 19 Gdańsk, 80-239: info@afroloki.pl.

II. Informacje ogólne:
Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook i Instagram.
Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Prosimy pamiętać, że serwis Facebook i Instagram przetwarza dane użytkowników podczas korzystania z naszych fanpage’y dla celów własnych.
Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA:
Zasady dotyczące danych na Facebooku
Zasady dotyczące danych na Instagramie

III. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:
identyfikator Facebooka/Instagram (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook/Instagram;
inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook/Instagram;
zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

IV. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Afroloki @Afroloki na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz:
informowania za jego pomocą o naszej aktywności,
promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy
promowaniu naszej marki, produktów oraz usług,
budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej,
w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości)
co jest naszym prawnie uzasadniony interesem – test równowagi dostępny na życzenie;
w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – test równowagi dostępny na życzenie;
w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na Państwa zainteresowanie naszymi usługami.
V. Odbiorcy danych:
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpagea;
podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
właścicielowi portalu społecznościowego Facebook/Instagram niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem:
– dla Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy.
– dla Instagram https://help.instagram.com/519522125107875

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

VI. Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy;
w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebook/Instagram;
dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

VII. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może być realizowane gdy:
zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Państwa (uzasadniająca ten sprzeciw), a Państwa dane przetwarzamy: * w interesie publicznym, * w ramach sprawowania władzy publicznej, * na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, * lub gdy je profilujemy
zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego
prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody – gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany w pkt I lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej.
VIII. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IX. Skarga do organu nadzorczego:
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.
X. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.